ราชมงคลสุวรรณภูมิ มาศึกษาดูงานเรื่องโครงการฝังตัว

ภาพ มทร.สุวรรณภูมิมาศึกษาดูงานเรื่องโครงการฝังตัว