ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจ

สำนักงานสหกิจศึกษา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ