ประวัติความเป็นมา

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะนั้น ได้ริเริ่มระบบสหกิจศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ได้มีการเรียนรู้งาน ต่อมาศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี) ได้นำระบบสหกิจศึกษามาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อ “โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม” และวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับนโยบายมาดำเนินการด้วย โดยมีอาจารย์สมยศ อัมหิรัญ เป็นหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรมเป็นท่านแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  ถึง พ.ศ. 2549  ต่อจากนั้นกิจการ    สหกิจศึกษาได้มีการดำเนินการเรื่อยมาและได้ก่อตั้งเป็น “สำนักงานสหกิจศึกษา” ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานมีตำแหน่งเป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา”  มีรายนามดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ

รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

2545-2549

อาจารย์สมยศ อัมหิรัญ

2549-2551

ว่าที่ร้อยเอกสมชาย อุดร

2551-2552

อาจารย์ฉลองชัย จำเนียรศรี

2552-2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ สัพทานนท์

ปี พ.ศ​

รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน​

2552-2555

อาจารย์บุญช่วย เจริญผล

2555-2557

อาจารย์ชาติสยาม ธรรมจินดา

2557-2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น

2561-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร