คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

1. มีสถานะเทียบเท่าชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในภาคการเรียนที่แผนการเรียนกำหนดไว้
– หลักสูตร 4 ปี (ปกติ) ชั้นปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1
– หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1
– หลักสูตร 3½ ปี (สมทบ) ชั้นปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2
– หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
5. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ