การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษาจะจัดให้มีการอบรมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรม เช่น ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน การเขียนรายงาน เป็นต้น นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติงานและต้องออกจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตร สหกิจศึกษาโดยปริยาย