หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. ติดต่อส่งเอกสาร ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกิจ ศึกษา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
3. หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ต้องไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว
5. ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มกำลังความสามารถ
6. อยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ
7. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือมีเหตุทะเลาะวิวาทในสถานประกอบการทุกกรณี ต้องรีบติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยทันที