ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะได้รับ

1. เป็นการเรียนรู้วิชาชีพจากประสบการณ์ตรงในสถานที่ทำงานจริงแตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน
2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเอง มากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
3. เป็นการนำความรู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน แสวงหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การ แก้ปัญหาในวิชาชีพ
4. เป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สร้างทักษะความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้ ทันทีโดยไม่ต้องไปฝึกงานอีก
5. เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะของตนเอง
6. ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจาก ประสบการณ์การปฏิบัติจริง
7. เกิดทักษะในการสื่อสารข้อมูล ( Communication Skills)
8. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น