กรรมการบริหาร

สหกิจศึกษา

นายสมพร ปิยะพันธ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
รองอธิการบดี ด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล วรสิษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail choosak.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์สุรัตน์ บุญพึ่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวางแผน
เบอร์โทร 08-6540-9350
E-mail surat.b@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์อาฒยา สันตะกุล
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
เบอร์โทร 08-1485-3588
E-mail ataya.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์สุภาพร ตาไข
หัวหน้าฝ่ายนิเทศและจัดหางาน
เบอร์โทร 08-6362-1118
E-mail supaporn.ta@mail.rmutk.ac.th