อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com