Previous
Next

ปฏิทินสหกิจศึกษา 2563

เลือกดูปฏิทินสหกิจศึกษาประจำปี 2563

การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา

สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา

รายงานการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา

เลือกดูรายงานการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา

คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา

คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

คู่มือสหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา

วาระและรายงานการประชุมอาจารย์ประสานงาน สหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2563

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงาน สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

คำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการในระดับชาติและนานาชาติ

ภาพกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา / งาน

April 1, 2020
บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด
เนื่องด้วย บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรม
April 1, 2020
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
บริษัท ซายน์เทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรม
April 1, 2020
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้ านกีฬา อาทิผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา

Personnel

กรรมการบริหาร

คณะ / หน่วยงานภายใน

สำนักงานภายนอก