อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและ
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com