โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565

  ในวันที่ 3  พฤศจิกายน 2565  สำนักงานสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสถานประกอบการ ซึ่งเป็นเตรียมความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อันจะตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ในการฝึกอบรมเป็นการบรรยาย เพื่อสร้างทักษะและก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์   รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ