กรรมการบริหาร

สหกิจศึกษา

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ภัยวิมุติ
รองอธิการบดี
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านสหกิจศึกษา

อาจารย์สุริยา สงค์อินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา
E-mail : suriya.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์กฤษณา คงเลิศยศ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวางแผน
E-mail : krish.krishsy@gmail.com

อาจารย์อาฒยา สันตะกุล
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
E-mail : ataya.s@mail.rmutk.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอรีส มณีสาย
หัวหน้าฝ่ายนิเทศและจัดหางาน
E-mail : oris.m@mail.rmutk.ac.th