เจ้าหน้าที่บริหารงาน

สำนักงานสหกิจศึกษา

นางสาว ชุฏิมณฑกาญจน์ จูเมฆา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวางแผน
เบอร์โทร 09-8857-4229
E-mail chutimonthakan16@gmail.com

นางสาว สุทัตตา พรมใบ
เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม
โทร 06-5991-4654
E-mail sutattaprombi9@gmail.com

นางสาว วิจิตรา จันทร์เงิน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวางแผน
เบอร์โทร 09-8799-5379
E-mail chunngern3914@gmail.com

นาย ศุภณัฐ พอกทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานนิเทศและจัดหางาน
เบอร์โทร 09-4137-2108
E-mail monzagood@gmail.com