บทบาทและหน้าที่
อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา  

            อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาหมายถึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

1. สำรวจความต้องการไปปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา
2. คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับสำนักงานสหกิจศึกษา ให้มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการได้เสนองานมา
3. ให้คำแนะนำปรึกษาการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาและกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน
4. ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อจัดหาแหล่งงานที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการที่สนใจร่วมมือสหกิจศึกษา และส่งเสริมเครือข่ายดังกล่าวให้กว้างขวางและเข้มแข็งขึ้น
5. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เพื่อการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนด
6. จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
7. ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการกำหนดให้นำเสนอผลงาน
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาสหกิจศึกษา
9. ติดตามผลการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา
10. รับรองคุณภาพงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ