อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหกิจศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com