อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภันฑ์อาหาร
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาออกแบบแแฟชั่น
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmal.com