อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาดและการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน

สาขาวิชาการเงิน
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาการเงินประเมินราคาทรัพย์สิน
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com