อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี
รองศาสตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์
เบอร์โทร 086-034-7936

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
อาจารย์สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล
เบอร์โทร 087-678-5086

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชนาเนตร อรรถยุกติ
เบอร์โทร 081-614-7700

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ชาญวิทย์ มุสิกะ
เบอร์โทร : 085-678-5526

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและ
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา เสาร์สิงห์
เบอร์โทร 087-500-5515

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
อาจารย์สุวรรณา รุ่งเรือง
เบอร์โทร 098-596-6541

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ
เบอร์โทร 090-994-7182

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์
เบอร์โทร 081-697-6210

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
อาจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์
เบอร์โทร 081-697-6210