อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com