อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
อาจารย์ศุภาสี วงษ์ทองดี