อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
อาจารย์ ดร.สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com

สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
อาจารย์สหกิจ ศึกษา
เบอร์โทร 08-1777-4545
E-mail csk.kamom@gmail.com