บทบาทและหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

             อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาหมายถึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ และผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ให้ทำหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

1. นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างที่นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
2. ให้คำปรึกษาในด้านวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ และการปฏิบัติงานแก่ นักศึกษาสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ และพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาของสำนักงานสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5. เข้าร่วมรับฟังและประเมินผลการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ภายหลังนักศึกษาสหกิจศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย