มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ

1. มาตรฐานการบริหารจัดการ
  1.1 นโยบายและการบริหาร
 มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
     2) ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา
     3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่สถาน ประกอบการจะได้รับในการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  1.2 การจัดบุคลากร
 มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) จัดให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการทำหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษา
     2) มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา
  1.3 การจัดงบประมาณและทรัพยากร
 มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน
     2) มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
     3) มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  1.4 การเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษา
 มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) มีการเสนองานสหกิจศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะไป ปฏิบัติงาน
  1.5 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) มีกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

2. มาตรฐานวิชาการ
  2.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) มีการปฐมนิเทศ สอนงานและจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดำเนินการของสถาน ประกอบการ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ
  2.2 การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานขั้นต่ำ
     1) นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ
     2) มีการกำหนดภาระงาน หรือ หัวข้อโครงงานที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การทำงาน

3. มาตรฐานผู้นิเทศงาน
 มาตรฐานขั้นต่ำ
3.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล้เคียงหรือเป็นผู้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา
3.2 มีการให้คำปรึกษาติดตามแนะนำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.3 ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสถานศึกษาและองค์กร ของตนเอง

4. มาตรฐานการวัดและประเมินผล
 มาตรฐานขั้นต่ำ
4.1 มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของ นักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ
4.2 มีกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.3 มีกระบวนการให้คำปรึกษาทางวิชาการวิชาชีพ และให้คำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน
4.4 มีกระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.5 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่มา : มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดพิมพ์โดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552