การรับนักศึกษาสหกิจเข้าปฏิบัติงาน

1. คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารสมัครและสัมภาษณ์
2. ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้รู้จักองค์กร โครงสร้างองค์กร ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังและข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ขององค์กร
3. ส่งนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด โดยนำนักศึกษาไปพบกับผู้บังคับบัญชา / พี่เลี้ยงต้นสังกัด เพื่อแนะนำสถานที่ทำงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้ง มอบเอกสารต่อไปนี้ให้กับพนักงานพี่เลี้ยง
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน