สำนักงานสหกิจศึกษามีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

1. ผ่านกลุ่มไลน์ “Complaints/Suggestion OCE” โดย
1.1 สแกนผ่าน QR Code

1.2 ผ่าน Invite Link ​

https:line.me/R/ti/g/6rhMRhYZMq


2. ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : oce@mail.rmutk.ac.th
3. ผ่านทางไปรษณีย์ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

5. ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ติดตั้งหน้าสำนักงานสหกิจศึกษา