วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
1) บริหารจัดการระบบงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic)
1. การให้ความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผ่านนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย เป็นต้น
3. การบริหารงานสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ
5. การปรับปรุงแบบฟอร์มสำหรับงานสหกิจศึกษา และสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้เป็นสากล
6. การปรับปรุงคู่มือสหกิจศึกษาให้มีข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
7. การจัดการประกวดโครงงานหรือผลงานสหกิจศึกษา และการจัดแสดงผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
8. การจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
9. การจัดทำฐานข้อมูลของสถานประกอบการ เช่น สถานที่ตั้ง ประเภทสถานประกอบการ พนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฯลฯ