โครงการอบรม เตรียมสหกิจศึกษา 1/62

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

“เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ (Self-development Guidelines for a Professional Career)”

ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ วัน

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ)

ทั้งนี้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ทุกท่าน จะต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ครบทั้ง ๒ วัน จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา / แต่งกายด้วยกางเกงขายาว (Trousers) เสื้อยืด (T-shirt) รองเท้าผ้าใบ