Day: March 27, 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจ สำนักงานสหกิจศึกษา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการอบรม เตรียมสหกิจศึกษา 2/60

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐” วันอังคาร ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๗.๓๐-๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงทะเบียนไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ข้อปฏิบัติในการปฐมนิเทศ   1. แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม   3. ให้นักศึกษานั่งตามผังที่่กำหนดให้