โครงการอบรม เตรียมสหกิจศึกษา 2/62

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัด โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
“การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานแบบมืออาชีพ”
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


     #เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเท่านั้น) ทั้งนี้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทุกท่าน จะต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ครบ จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562

#หมายเหตุ : แต่งกายด้วยกางเกงขายาว (Trousers)  เสื้อยืด (T-shirt) รองเท้าผ้าใบ (โปรดแต่งกายสุภาพ)