Previous
Next

ภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกิจศึกษา จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2568

ประชุมความร่วมมืองานด้านสหกิจศึกษา CWIE กับ บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักงานสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567

สำนักงานสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมชม
บริษัท ดีวาน่า จำกัด

นักศึกษาราชมงคลคว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

สำนักงานสหกิจศึกษา แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ
บริษัท ดีวานา โกลบอล จำกัด “ประชุมเรื่อง ความร่วมมือด้านงานสหกิจศึกษา CWIE สำหรับนักศึกษา 2567

สำนักงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

โครงการการประกวดผลงานหรือโครงงานสหกิจศึกษา
ประจำปี 2566

ประชุมการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด กับ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้บริหารสำนักงานสหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชม บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัดเพื่อชี้แจงการทำข้อตกลงความร่วมมือสหกิจศึกษา

ประชุมการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กระทรวง อว. ผลักดันหลักสูตรCWIE พัฒนากำลังคน สร้างบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประเทศ

สำนักงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง

สำนักงานสหกิจศึกษาได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565

ไลฟ์สดโครงการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE


สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในระดับชาติและนานาชาติ

สหกิจศึกษา Tweet

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา/งาน

April 1, 2020
บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด
เนื่องด้วย บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรม
April 1, 2020
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
บริษัท ซายน์เทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอุตสาหกรรม
April 1, 2020
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้ านกีฬา อาทิผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา

Personnel

กรรมการบริหาร

คณะ / หน่วยงานภายใน

สำนักงานภายนอก

"

Our Visitor

001985
Users Today : 14
Users Last 7 days : 194
Users Last 30 days : 686
Users This Month : 470
Users This Year : 1984
"