แบบฟอร์มสำหรับงานสหกิจศึกษา

สสศ.01 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

สสศ.02 ใบสมัครการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

สสศ.03 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

สสศ.04 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

สสศ.05 แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สสศ.06 แบบแจ้งตำแหน่งงานและลักษณะงาน

สสศ.07 แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สสศ.08 แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

สสศ.09 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบเดี่ยว)

สสศ.09 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (แบบกลุ่ม)

สสศ.10 แบบคําร้องสหกิจศึกษา

สสศ.11 แบบประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา

สสศ.12 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสหกิจศึกษา

สสศ.14 แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา(พี่เลี้ยง) ต่อการจัดสหกิจศึกษา

สสศ.15 แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

สสศ.16 แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

สสศ.17 แบบแจ้งรายชื่ออาจารย์ประสานงาน