บทบาทและหน้าที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

       เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหมายถึง เจ้าหน้าที่ ๆ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานสหกิจศึกษา รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาในฝ่ายต่าง ๆ

1. จัดเตรียมเอกสาร จัดทำแบบฟอร์มสำหรับงานสหกิจศึกษา ประสานงานด้านการรับและการส่งเอกสาร หนังสือราชการ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
2. ประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในการจัดพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-in) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3. เตรียมความพร้อมในการประชุม อบรม สัมมนา การเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงการจัดหางานสหกิจศึกษา
5. รวบรวมเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา เกี่ยวกับสถานประกอบการและตำแหน่งงาน