โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการทำงานแบบบูรณาการ

ไลฟ์สดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการทำงานแบบบูรณาการ
วันที่ 24 เมษายน 2567
ไลฟ์สดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการทำงานแบบบูรณาการ
วันที่ 25 เมษายน 2567
ไลฟ์สดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการทำงานแบบบูรณาการ
วันที่ 26 เมษายน 2567