ที่ตั้งสำนักงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สำนักงานสหกิจศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1754, 1755, 1756, 1757
Email : oce@mail.rmutk.ac.th
www.oce.rmutk.ac.th

Office of Cooperative Education
Chaloem Phrakiat 80th Birthday Building
Rajamangala University of Technology Krungthep
2 Nanglinchee Road, Tungmahamek, Sathorn,
Bangkok, 10120
Phone 02-287-9600 Ext. 1754, 1755, 1756, 1757
Email : oce@mail.rmutk.ac.th
www.oce.rmutk.ac.th